Quầy Lễ Tân Phối Vân Giả Đá, Giá Xưởng

3,500,000 2,800,000