Bàn Giám Đốc 1M4 Có Hộc Giá Xưởng BGDM2

3,000,000 2,400,000