Thanh lý Bàn giám đốc mặt thẳng có hộc giá xưởng

3,400,000