Quầy Lễ Tân Lền Kệ, Giá Xưởng

4,500,000 3,300,000